Ładowanie strony...

Klauzula informacyjna (RODO)

 • PDF

SZANOWNY PACJENCIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej Rozporządzeniem), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin (tel. 81 537 42 29, fax. 81 525 80 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr 0000003717, NIP: 712-240-93-95, REGON: 431018940.
 2. Inspektor Ochrony Danych u Administratora, tel. 81 537 46 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności profilaktyce zdrowotnej, diagnozie medycznej, zapewnieniu opieki zdrowotnej, leczeniu, zarządzaniu systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, zarządzaniu ich udzielaniem wynikającym z ustaw:
 • z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn.zm.),
 • z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017
  poz. 1318 z późn.zm.),
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn.zm.)

oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 2. Podanie danych osobowych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe w myśl przepisów przywołanych powyżej ustaw,
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez W.Sz.S. SP ZOZ w Lublinie na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,
 6. Przysługują Pani/Panu określone w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prawa:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych jest zobowiązany, na mocy art. 12 ust. 3 Rozporządzenia, bez zbędnej zwłoki (w terminie miesiąca) udzielić informacji o przysługujących jej prawach oraz działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 Rozporządzenia oraz podania treści tych danych w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO