Ładowanie strony...

WSS SP ZOZ DZP.382/67/2017

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO na usługę pn. opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego wraz ze scenariuszem pożarowym opracowanym w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla bloku „C” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, al. Kraśnicka 100, , oraz opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej planu BIOZ wraz z robotami towarzyszącymi, a także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO