Ładowanie strony...

Regulamin odwiedzin pacjentów

 • PDF

             Zarządzenie Nr 105 / 2021

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

z dnia 17 czerwca 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie w sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub pandemii

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), a także art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 849), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz § 10 ust. 1 i 2 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego, w wykonaniu Decyzji Wojewody Lubelskiego ZD-II-967.1.149.2021.MK2 z dnia 16 czerwca 2021 r. i w celu ustalenia zasad przebywania na terenie podmiotu leczniczego osób trzecich z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie (dalej: Szpital) przez osoby z zewnątrz odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 14.00 do 19.00.
 2. Odwiedziny pacjentów na salach chorych do 15 minut.
 3. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w salach intensywnej opieki medycznej odbywają się za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego w terminie wcześniej uzgodnionym.
 4. W sali chorych w trakcie odwiedzin pacjenta może przebywać jednocześnie wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.
 5. Informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom upoważnionym udziela kierownik oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny każdego dnia w godzinach od 14.00 do 15.00.

§ 2

 1. Osoby oczekujące na odwiedzenie pacjenta czekają poza terenem oddziału, w miarę możliwości na holu lub ciągach komunikacyjnych przed oddziałem, zachowując odstęp od innych osób oczekujących.
 2. Oczekujących przed oddziałem nie może być więcej niż 8 osób.
 3. Odwiedziny chorych odbywają się wyłącznie w salach chorych.
 4. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej, jak również osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 3

Osoby odwiedzające pacjentów są zobowiązane:

 1. nosić maseczkę zakrywającą nos i usta oraz zachowywać dystans społeczny podczas całego pobytu w Szpitalu;
 2. odwiedzać pacjentów na sali chorych po uzyskaniu zgody personelu medycznego oddziału;
 3. umyć i zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin;
 4. zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w Szpitalu;
 5. uszanować prawo do godności i intymność innych pacjentów;
 6. podporządkować się poleceniom i wskazówkom pracowników Szpitala;
 7. ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej i na salach chorych, a także nie manipulować przy aparaturze medycznej;
 8. opuścić salę chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich oraz podczas obchodu lekarskiego, z wyłączeniem sytuacji gdy obecność osoby odwiedzającej, jako osoby bliskiej dopuszczają powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 9. przestrzegać przepisów o bezpieczeństwie i higienie oraz przepisów przeciwpożarowych;
 10. szanować mienie Szpitala;
 11. poinformować telefonicznie oddział szpitalny (w którym miały miejsce odwiedziny) o wystąpieniu u odwiedzającego w ciągu dwóch dni od terminu odwiedziny objawów infekcji wirusowej, szczególnie które mogą być objawami choroby COVID-19.
   

§ 4

Osobom odwiedzającym zabrania się:

 1. dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów zabronionych przez lekarza;
 2. podawania leków, pokarmów i napojów pacjentom bez uprzedniej zgody personelu medycznego;
 3. siadania na łóżkach szpitalnych;
 4. prowadzenia głośnych rozmów;
 5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających;
 6. chodzenia po salach innych niż ta, w której znajduje się odwiedzany pacjent
 7. zachowywania się w sposób zakłócający przebieg leczenia odwiedzanego pacjenta lub innych pacjentów, w tym zwłaszcza w sposób utrudniający personelowi medycznemu udzielanie świadczeń zdrowotnych.

§ 5

 1. Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Kierowników oddziałów szpitalnych.
 2. Nadzór nad realizacją zapisów zarządzenia sprawują kierownicy oddziałów, lekarze dyżurni, pielęgniarki oddziałowe i pielęgniarki.

§ 6

 1. Z dniem wejście w życie uchyla się Zarządzenie nr 184/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 21.10.2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie w sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub pandemii.
 2. Z uwagi na treść Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. o znaku ZD-II-967.1.149.2021.MK2 i orzeczony w jej pkt 1) wymóg ustalenia zasad przebywania na terenie podmiotu leczniczego osób trzecich z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa epidemiologicznego w okresie obowiązywania niniejszego Zarządzenia nie obowiązuje Zarządzenie nr 84/2014 Dyrektora Szpitala z dnia 19.05.2014 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu odwiedzin pacjentów hospitalizowanych zmienione Zarządzeniem nr 121/2014 Dyrektora Szpitala z dnia 06.08.2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu odwiedzin pacjentów hospitalizowanych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 16.06.2021.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO