Rejestracja 81 537 41 71 

W dniu 12 kwietnia 2022 roku, realizując uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 2021 roku, doszło do połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie (podmiot leczniczy przejmowany) z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie (podmiot leczniczy przejmujący).

Pomimo zaistnienia z dniem 12 kwietnia 2022 roku formalnego połączenia szpitali żadne zmiany związane z tym faktem nie będą dotyczyły pacjentów obydwu szpitali. Działają nadal wszystkie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, komórki zabiegowe i lecznicze w dotychczasowych lokalizacjach. Przyjęcia pacjentów odbywają się zgodnie z wcześniejszymi zapisami. Zmieniają się tylko szyldy pod którymi ci sami lekarze w tych samych oddziałach i poradniach dalej będą przyjmować pacjentów.

W wyniku połączenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie wstąpił we wszystkie prawa, obowiązki oraz zobowiązania podmiotu leczniczego przejmowanego. W związku z powyższym stał się z mocy prawa stroną wszystkich umów i stosunków zobowiązaniowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, który z dniem połączenia został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejszym informujemy również, że wszelka korespondencja dotycząca działalności połączonych szpitali od dnia 12 kwietnia 2022 roku powinna być przekazywana na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin

Back to top