Rejestracja 81 537 41 71 

SZKOLENIA

SZPITAL PROWADZI SZKOLENIA:

 1. lekarzy odbywających specjalizację i zatrudnionych w Szpitalu,
 2. lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w Szpitalu w ramach umów cywilno-prawnych, oddelegowań i urlopów szkoleniowych,
 3. lekarzy/innych osób specjalizujących się z innych jednostek, np.: psychologów, diagnostów laboratoryjnych a odbywających staże kierunkowe w oddziałach/komórkach organizacyjnych Szpitala,
 4. staże podyplomowe lekarzy odbywających staż podyplomowy w innych Szpitalach, skierowanych do odbycia stażu cząstkowego w oddziałach/komórkach organizacyjnych Szpitala,
 5. praktyki indywidualne dla studentów uczelni,
 6. szkolenia przypominające dla pielęgniarek i położnych, które mają przerwę w wykonywaniu zawodu przekraczającą okres 5 lat,
 7. staże zawodowe dla pielęgniarek i położnych realizowane w ramach odbywanych specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i dokształcających,
 8. grupowe praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne dla studentów uczelni i słuchaczy studium,
 9. szkolenia personelu zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Szkolenia odbywające się na terenie WSzS SP ZOZ w Lublinie są realizowane na podstawie skierowań, umów/porozumień zawartych z innymi placówkami służby zdrowia, ośrodkami doskonalącymi lub uczelniami zgodnie z odpłatnością według cennika Szpitala.

W sprawach organizacyjnych oraz w celu weryfikacji umów i porozumień - kontakt ze Specjalistą ds. szkoleń w Szpitalu Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99.

PRAKTYKI

Osoby zgłaszające się indywidualnie, zainteresowane odbyciem praktyki zawodowej (studenci, uczniowie) w oddziałach szpitalnych lub innych komórkach organizacyjnych Szpitala prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem realizacji praktyk i staży zawodowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie" dostępnym w zakładce „Dokumenty do pobrania" oraz:

 1. złożenie pisemnego wniosku zgodnie z załącznikiem nr 1 o zgodę Dyrektora Szpitala na podjęcie praktyki zawodowej ( po uprzednim uzyskaniu akceptacji Kierownika Komórki/Ordynatora Oddziału) najpóźniej na 14 dni przed jej rozpoczęciem w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Lublinie.
 2. w przypadku akceptacji wniosku przez Dyrektora skontaktowanie się ze specjalistą ds. szkoleń Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99 w sprawie zawarcia porozumienia z podmiotem prowadzącym kształcenie.
 3. w przypadku braku zagwarantowania przez podmiot kierujący ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pokrycia kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej wymagana jest kopia dokumentu potwierdzającego zawarcie indywidualnej umowy z firmą ubezpieczeniową we wspomnianym zakresie.
 4. posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 5. złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji praktyki zawodowej, o zapoznaniu się z regulaminem pracy i procedurą postępowania po ekspozycji na krew.
 6. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem realizacji praktyk i staży zawodowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im . Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Dodatkowe informacje:

Specjalista ds. szkoleń -  Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99

SPECJALIZACJE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie prowadzi szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy.

Lekarze zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w WSzS SP ZOZ w Lublinie w ramach umowy cywilno-prawnej, oddelegowania lub urlopu szkoleniowego – kontakt: Specjalista ds. szkoleń, Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • dostarczają niezbędne dokumenty, wypełniają „Oświadczenie lekarza odbywającego specjalizację",
  1. dyplom Uniwersytetu Medycznego,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. dokumenty potwierdzające posiadane specjalizacje,
  4. kserokopię 1 i 2 strony książeczki specjalizacyjnej po uzupełnieniu podpisu kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację i kierownika specjalizacji,
  5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia specjalizacji,
 • każdorazowo przed przystąpieniem do stażu lub kursu w ramach realizowanej specjalizacji składają pisemny wniosek z akceptacją Kierownika Specjalizacji i Kierownika/Ordynatora Oddziału zgodnie z załącznikiem nr 2.

Lekarze zatrudnieni w Szpitalu i zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w:

  1. WSzS SP ZOZ w Lublinie
  2. innym szpitalu

kontakt w celu ustalenia formalności niezbędnych do realizacji specjalizacji: Specjalista ds. szkoleń, Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99,

 • dostarczają kserokopię 1 i 2 strony książeczki specjalizacyjnej,
 • każdorazowo przed przystąpieniem do stażu lub kursu w ramach realizowanej specjalizacji składają pisemny wniosek z akceptacją Kierownika Specjalizacji i Kierownika/Ordynatora Oddziału zgodnie z załącznikiem nr 2. Do wniosku o przystąpienie do kursu należy dołączyć kserokopię zakwalifikowania na dany kurs.

Lekarze odbywający specjalizację w innej placówce służby zdrowia i ubiegający się o przyjęcie na staż kierunkowy w oddziale/komórce organizacyjnej WSzS SP ZOZ w Lublinie powinni:

 • złożyć pisemny wniosek do Sekretariatu Dyrekcji o zgodę Dyrektora na podjęcie stażu kierunkowego po uzyskaniu akceptacji Kierownika/Ordynatora Oddziału zgodnie z załącznikiem nr 3,
 • skontaktować się ze Specjalistą ds. szkoleń, Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w sprawie umowy z placówką,
 • złożyć do Sekretariatu Dyrekcji pisemne oddelegowanie/skierowanie wydane przez Kierownika Specjalizacji/ jednostkę kierującą.

Osoby, które ukończyły specjalizację powinny dostarczyć dyplom do Specjalisty ds. szkoleń, Blok A, pokój 119A w celu weryfikacji liczby miejsc akredytacyjnych w danym oddziale i zarchiwizowania dokumentacji.

Załączniki:

Back to top