Rejestracja 81 537 41 71 

Zarządzenie Nr 54 / 2022

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

w oddziałach szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie

  

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ), a także art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz § 10 ust. 1 i 2 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego, niniejszym zarządzam, co następuje:

§1

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie (dalej jako: „Szpital”) przez osoby z zewnątrz odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 14:00 do 18:00 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
 2. Odwiedziny pacjentów na salach chorych trwają do 15 minut.
 3. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w salach intensywnej opieki medycznej odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 14.00 do 16.00, a poza godzinami odwiedzin wskazanymi powyżej, odbywają się za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego w terminie wcześniej uzgodnionym.
 4. W sali chorych w trakcie odwiedzin pacjenta może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca (do jednego pacjenta).
 5. Informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom upoważnionym udziela kierownik oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny każdego dnia w godzinach od 14:00 do 15:00.

§2

Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są:

 • odwiedzać pacjenta na sali chorych po uzyskaniu zgody personelu medycznego oddziału;
 • nosić maseczkę zakrywającą nos i usta oraz zachowywać dystans społeczny podczas całego pobytu w Szpitalu;
 • umyć i zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin.

§3

 1. Osoby oczekujące na odwiedzenie pacjenta czekają poza terenem oddziału, na holu lub ciągach komunikacyjnych przed oddziałem, zachowując dystans od innych osób oczekujących.
 2. Oczekujących przed oddziałem nie może być więcej niż 8 osób.
 3. Odwiedziny chorych odbywają się wyłącznie w salach chorych.
 4. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej, jak również osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§4

 1. Osoby odwiedzające powinny:
  • zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w Szpitalu;
  • uszanować prawo do godności i intymność innych pacjentów;
  • nie wnosić środków i substancji szkodliwych dla zdrowia;
  • podporządkować się wskazówkom  i poleceniom pracowników Szpitala;
 1. Niewłaściwe i niezgodne z prawem zachowanie osób odwiedzających będzie skutkowało wyproszeniem z oddziału przez personel medyczny, wyprowadzeniem przez pracowników ochrony szpitala z wezwaniem służb porządkowych włącznie.

§5

 1. Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownika Działu Epidemiologii oraz Kierowników oddziałów szpitalnych.
 2. Nadzór nad realizacją zapisów Zarządzenia sprawują kierownicy oddziałów, lekarze dyżurni, pielęgniarki oddziałowe/położne oddziałowe oraz pielęgniarki/położne.

§6

 1. Z dniem wejściem w życie niniejszego Zarządzenia uchyla się Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Szpitala z dnia 04.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie w sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub pandemii oraz Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie z dnia 19.01.2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie w sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub pandemii.
 2. Z uwagi na treść Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. o znaku ZD-II-967.1.149.2021.MK2 i orzeczony w jej pkt 1) wymóg ustalenia zasad przebywania na terenie podmiotu leczniczego osób trzecich z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa epidemiologicznego w okresie obowiązywania niniejszego Zarządzenia nie obowiązuje Zarządzenie nr 84/2014 Dyrektora Szpitala z dnia 19.05.2014 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu odwiedzin pacjentów hospitalizowanych zmienione Zarządzeniem nr 121/2014 Dyrektora Szpitala z dnia 06.08.2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu odwiedzin pacjentów hospitalizowanych.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Back to top