Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szpital.lublin.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych


Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik analizy (ocena dostępności)


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 5374263 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Szpital zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szpital zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie znajduje się przy al. Kraśnickich 100.

Zewnętrzne drogi komunikacyjne prowadzące do wszystkich budynków przystosowane pod osoby niepełnosprawne.

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w jednym kompleksie budynków (blok: A, B, C, E, F, G) , połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie stałymi łącznikami.
2. Przed Budynkiem Głównym w Bloku A znajduje się płatny parking z udostępnionymi 20 miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
3. Do wejścia głównego prowadzi pochylnia.
4. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju.
5. Wejścia Główne wyposażone są w drzwi bez progowe, automatycznie otwierane za pomocą czujnika ruchu.
6. Wszystkie przestrzenie poziome i pionowe w szpitalu są wolne od barier.
7. Na wszystkich poziomach znajduje się winda.
8. Toalety są częściowo lub całkowicie przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
9. Budynek jest wyposażony w informacje wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń umieszczonych na ścianach i sufitach szpitalnych, jak również informację udzielane są przez pracowników Służby Ochrony Szpitala, który obsługiwany jest całodobowo przy wejściu głównym w Bloku A.
10. Na teren budynku można wejść z psem asystującym.
11. Pętle indukcyjne mieszczą się w Bloku A w rejestracji ogólnej oznakowane dedykowaną naklejką. Na Poziomie 0 i 1 Bloku A Wojewódzkiej Przychodni Specialistycznej zamontowanie są pętle powierzchniowe. W razie potrzeby Szpital dysponuje również pętlą indukcyjną stanowiskową mobilną oraz wzmacniaczem mobilnym z pętlą indukcujną naszyjną.


Informacje dodatkowe, skróty klawiaturowe

Witryna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego www.szpital.lublin.pl została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacycjnych i różnych przeglądarkach.
Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w lewym górnym rogu).
Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu i innymi skrótami klawiszowymi innych przeglądarek.
Poniższa tabela zawiera skróty klawiszowe stosowane w serwisie szpital.lublin.pl

Aplikacje mobilne


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie nie udostępnia aplikacji mobilnych.


Skróty klawiszowe
Funkcja Klawisz skrótu
Przejdź do strony głównej 1
Przejdź do strony Dostępność d
Przejdź do strony Kontakt 9
Przejdź do Aktualności 4
Przejdź do Panelu Pacjenta 3

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

Kombinacje klawiszy
Przeglądarka Kombinacja klawiszy
(system Windows)
Kombinacja klawiszy
(system Mac)
Chrome

Alt + Klawisz skrótu, albo

Alt + Shift + Klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Firefox Alt + Shift + Klawisz skrótu Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Internet Explorer Alt + klawisz skrótu, następnie puść i wciśnij Enter brak przeglądarki
Opera 12

Shift + Esc + klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu

Opera 15 i wyżej

Alt + Klawisz skrótu, albo

Alt + Shift + Klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Safari 3 Alt + Klawisz skrótu Ctrl + Klawisz skrótu
Safari 4 i wyżej Alt + Klawisz skrótu Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu

Back to top