Rejestracja 81 537 41 71 

Dobrze wykorzystane fundusze!

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie nie tylko skutecznie wykorzystał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 lecz również uzyskał znaczące oszczędności.

Modernizacja Laboratoriów Analitycznego i Mikrobiologicznego oraz Oddziałów Kardiologii i Nefrologii zamiast planowanych 2.502.037,42 zł kosztowała 1.873.663,69 zł, z czego kwota dofinansowania z EFRR stanowiła 1.528.673,25 zł, natomiast 15% wkładu własnego zapewnił nam Zarząd Województwa Lubelskiego.

Dzięki realizacji projektu uzyskano ok. 1.500 m2. powierzchni dostosowanych do przepisów obowiązującego prawa. Dotyczy to dwóch oddziałów szpitalnych (Nefrologii i Kardiologii) oraz infrastruktury diagnostyki laboratoryjnej z dwiema pracowniami (Analityczną i Bakteriologiczną). W efekcie przeprowadzonych prac możliwe stało się przywrócenie statutowej ilości łóżek na Oddziale Kardiologii. W efekcie sąsiedzkiego umieszczenia Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego udało się lepiej wykorzystać pozostającą w dyspozycji powierzchnię użytkową i zapewnić standard wykończenia i wyposażenia laboratoriów spełniający wymogi aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Zakres prac dostosowawczych obejmował przede wszystkim roboty remontowo-budowlane w zakresie wymiany instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz zakup i montaż w pomieszczeniach niezbędnych urządzeń. Po zmianach powierzchnia użytkowa Oddziału Nefrologii wynosi 455,56 m2. Oddział Kardiologiczny stał się dostępniejszy dla niepełnosprawnych, pokoje łóżkowe mają lepszy, bezpośredni dostęp światła dziennego. Powierzchnia użytkowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego została efektywnie zagospodarowana.

 

Kierownik Projektu:

Hanna Filipowicz, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.

Koordynator Projektu:

Katarzyna Olech, Koordynator ds. funduszy europejskich.

Cele projektu

Celem nadrzędnym projektu było podniesienie konkurencyjności i zrównoważony rozwój Województwa Lubelskiego poprzez poprawę stanu zdrowia mieszkańców regionu.

Celem pośrednim projektu była poprawa dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych w województwie. Realizacja celu przyczyniła się do poprawy warunków życia i podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionu. Osiągnięte to zostało dzięki poprawie stanu infrastruktury służącej świadczeniu specjalistycznych usług medycznych. Docelowo zwiekszono dostępność mieszkańców do usług medycznych.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Dostosowanie wybranych obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego do przepisów prawa

  • Poprawa funkcjonowania Oddziałów Nefrologii i Kardiologii

  • Podniesienie jakości usług laboratoryjnych Szpitala

Cele bezpośrednie stały się możliwe do zrealizowania dzięki zmodernizowaniu wybranych obiektów Szpitala i dostosowaniu ich do obowiązujących standardów. Bezpośrednio wynikają one z wdrażania przez Szpital Programu dostosowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, zatwierdzonego do realizacji przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Głównym produktem projektu było zmodernizowanie około 1500 m2 powierzchni szpitalnej, zaś bezpośrednim mierzalnym rezultatem - jednostki organizacyjne szpitala w pełni dostosowane do świadczenia usług o wymaganym standardzie.

W dłuższej perspektywie czasu realizacja projektu powinna przyczynić się do wywołania szeregu pozytywnych oddziaływań społeczno-gospodarczych prowadzących między innymi do podniesienia jakości udzielanych usług zdrowotnych, poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców, polepszenia warunków i komfortu pracy.

Uzyskany efekt

Efektem społeczno-gospodarczym projektu było zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej regionu poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu oraz podniesienie konkurencyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia. Realizacja projektu przyczyniła się również do osiągnięcia licznych – wymiernych i niewymiernych korzyści dla Szpitala, społeczności lokalnej i całego regionu lubelskiego.

Realizacja zaplanowanych działań poza natychmiastowymi korzyściami – czyli poprawą warunków do życia na obszarze realizowanego przedsięwzięcia - spowoduje liczne oddziaływania dostępne w dłuższym horyzoncie czasowym, między innymi doprowadzi do poprawy warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia. Poprawi się stan zdrowia mieszkańców.

NEFROLOGIA

(powierzchnia ogółem - 455,56 m2)

Inwestycja ta obejmowała dostosowanie pomieszczeń po dotychczasowym obserwacyjnym Oddziale Kardiologicznym oraz na przyległej powierzchni po laboratorium mikrobiologicznym na potrzeby Oddziału Nefrologii w ilości 23 łóżek.

Bez zmian pozostała większość pomieszczeń, ale adaptowano je do nowych potrzeb. Po zmianach Oddział Nefrologii jest więc wydzielonym, nieprzechodnim zespołem pomieszczeń, posiadającym wejście z komunikacji wewnętrznej oraz bezpośrednie połączenie z głównymi węzłami komunikacyjnymi szpitala.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Z LABORATORIUM ANALITYCZNYM I MIKROBIOLOGICZNYM

Z powodu niewykorzystywania w pełni powierzchni przez laboratoria - postanowiono na jednym piętrze umieścić Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne, które wzajemnie się uzupełniają i współpracują ze sobą. Remont miał na celu utworzenie nowych i modernizację dotychczasowych pracowni, dzięki czemu Szpital może teraz wykonywać szerszy zakres badań. Projekt miał na celu modernizację pomieszczeń i przystosowanie ich pod wymogi nowej aparatury, służącej do rozszerzenia zakresu badań wykonywanych w szpitalu.

KARDIOLOGIA
powierzchnia ogółem - 455,56 m2

Pomieszczenia po Oddziale Nefrologii wyremontowano na potrzeby przyległego Oddziału Kardiologicznego. Dotychczasowy Oddział Kardiologiczny posiadał w statucie przydział na 60 łóżek, jednak po ecześniejszym remoncie i możliwość przyjęcia pacjentów zmniejszyła się do 42. Przeniesienie Oddziału Nefrologii do bloku B spowodowało zwiększenie ilości sal, a co za tym idzie zwiększenie przyjęć pacjentów do statutowej liczby 60. Remont pozwolił też na dostosowanie pomieszczeń do standardów wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Warto zauważyć, że realizacja projektu poprawia w znaczny sposób jakość świadczonych usług. Obecnie spełniają określone normy fizyczne (standardy techniczne, higieniczne, sanitarne itp.), oraz mogą być świadczone w sposób ciągły.

Podsumowanie projektu

  • Zmodernizowano 1.463 m2 powierzchni oddziałów szpitalnych
  • Przywrócono statutową ilość na Oddziale Kardiologii
  • Poprawiono dostępność oddziałów dla pacjentów niepełnosprawnych
  • Zakupiono i zamontowano w pomieszczeniach niezbędne urządzenia

Koszt inwestycji: 1.873.663,69 zł,

Kwota dofinansowania: 1.528.673,25 zł

Back to top