Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Nr 1,
p.o. Pielęgniarka Koordynująca ZOL Nr 1A mgr Jolanta Krzyszczak
Pielęgniarka Koordynująca ZOL Nr 1B mgr Małgorzata Styk

Lekarze:
ZOL Nr 1A lek. med. Bożena Wiśniewska
ZOL Nr 1B lek. med. Iza Tomasiak

Sekretarka medyczna:
Beata Nowak
Anna Poziomkowska

KONTAKT

Telefony:

Punkt informacyjny 81 740 83 29
605 903 347
Gabinet Pielęgniarki Koordynującej ZOL 1a: 81 740 42 71
Gabinet Pielęgniarki Koordynującej ZOL 1b: 81 760 44 35
Gabinet Lekarski ZOL 1a: 81 740 83 29
Gabinet Lekarski ZOL 1b: 81 740 82 91
Dyżurka pielęgniarek ZOL 1a 81 740 83 21
Dyżurka pielęgniarek ZOL 1b 81 740 42 51

Lokalizacja: ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest stacjonarnym oddziałem zapewniającym całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, ale wymagają stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacji prowadzonych pod nadzorem lekarza. Pobyt w Zakładzie ma charakter określony lub stały. Celem pobytu jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja i usprawnienia ruchowe, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (zwany dalej Zakładem) realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz umowy zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. W Zakładzie świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane są świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 pkt lub mniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. nr 140 z dnia 30 sierpnia 2009 r. poz. 1147 z późn. zm.).
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 pkt wg skali Bartel, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.
 4. Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18, ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej „opłatą” jest ustalana  w oparciu o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy określone w pkt 9, ppkt 3.
 5. Opłata odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
 6. Wysokość opłaty jest ustalana na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie albo osób obowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w Zakładzie, ustala się nową opłatę.
 7. Miesięczną opłatę, o której mowa w pkt 5, obniża się odpowiednio o liczbę dni udokumentowanej nieobecności w danym miesiącu (przepustki, pobyt w szpitalu), przy czym opłatę oblicza się w ten sposób, że za dni pobytu poza Zakładem, opłata wynosi 70% opłaty pobieranej za dni obecności w Zakładzie.
 8. Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
 9. Do Zakładu pacjenci przyjmowani są zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731).
 10. Wymagane dokumenty niezbędne do kwalifikacji pacjenta do Zakładu: 
  1. Skierowanie do Zakładu – wystawione wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – załącznik nr 3 
   1. Jeżeli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w Zakładzie o profilu ogólnym.
   2. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu bez zgody.
   3. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć: 
    • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
    • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.
   4. Wywiad pielęgniarki i zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 2 
   5. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy),
   6. Kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel. – załącznik nr 4
   7. Kserokopie ubezpieczenia zdrowotnego,
   8. Kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej w tym karty leczenia szpitalnego.

  2. W przypadku, gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym, nie są wymagane: wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie. Orzeczenie sadu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w Zakładzie.
  3. Decyzję o zakwalifikowaniu na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 9 wydaje Zastępca Dyrektor ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie.
  4. Po zakwalifikowaniu pacjenta do Zakładu, kierownik udziela informacji świadczeniobiorcy oraz odpowiednio domowi pomocy społecznej albo podmiotowi leczniczemu, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu.
  5. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi w dniu przyjęcia pacjenta do Zakładu są: 
   • aktualny dowód osobisty,
   • aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie,
   • posiadane przez pacjenta w miarę możliwości aktualne badania tj. Rtg klatki piersiowej (PA+bok), morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipidogram, elektrolity: sód, potas, INR (u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe), badanie ogólne moczu, EKG oraz karta oceny stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002– pacjentów kierowanych z oddziałów).
  6. Wpłaty za pobyt w Zakładzie należy dokonać na podane konto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie.
  7. W dniu wyznaczonym na dzień przyjęcia, lekarz i pielęgniarka Zakładu oceniają pacjenta wg skali Barthel. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów wg w/w skali, nie zostanie przyjęty do Zakładu. NFZ finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 punktów wg w/w skali.
  8. Pacjent, który został oceniony w trakcie pobytu powyżej 40 punktów wg skali Barthel zostanie wypisany z Zakładu. Ocena w skali Barthel przeprowadzana jest co miesiąc.
  9. Zgodnie art. 29, ust. 1, pkt 1 ustawy o działalności leczniczej Zakład wypisuje pacjenta, którego stan zdrowia – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – uległ poprawie w tak istotnym stopniu, iż nie wymaga on dalszych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie.
  10. Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w pkt 9, ppkt 1) lit. b i c.
  11. Zgodnie z wymogami NFZ pacjent ma prawo do korzystania z przepustek w wymiarze do 10% czasu pobytu w Zakładzie w danym roku kalendarzowym. Przepustka udzielana jest na podstawie pisemnej prośby pacjenta lub jego opiekuna podpisana przez lekarza prowadzącego.
  12. Świadczenia udzielane chorym w Zakładzie obejmują: 
   • Świadczenia lekarskie,
   • Świadczenia pielęgniarskie,
   • Rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie zgodnie z zaleceniem lekarza,
   • Badania i terapię psychologiczną w dni powszednie wg harmonogramu,
   • Badania i terapię logopedyczną w dni powszednie wg harmonogramu,
   • Terapię zajęciową w dni powszednie wg harmonogramu,
   • Leczenie farmakologiczne,
   • Leczenie dietetyczne,
   • Zapewnienie zleconych badań,
   • Zapewnienie zleconego transportu,
   • Edukację i poradnictwo zdrowotne polegające na przygotowaniu pacjenta do samoopieki w warunkach domowych,
   • Zaopatrywanie w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne i materiały medyczne.

Back to top