Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL


Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n.med. Oktawia Pylak-Piwko - specjalista medycyny rodzinnej i medycyny paliatywnej, Leczenie Bólu UJ, Leczenie Żywieniowe ALŻ POLSPEN.

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Alicja Winiarczyk- specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

LEKARZE:


prof. dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka - specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog, epidemiolog


mgr Joanna Stefańska -  Psycholog, Psychoonkolog, Psychoterapeuta Gestaltmgr Emil Robak – Fizjoterapeuta

Michał Motyka – pielęgniarz, specjalista opieki długoterminowej, leczenie ran odleżynowych.

Sekretarka medyczna:

Agnieszka Wojtaszko

KONTAKT

Telefony:

Gabinet lekarski 81 760 43 88
Oddziałowa 81 760 43 87
Dyżurka Pielęgniarek 81 760 43 86
Sekretariat 81 760 44 52

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Medycyny Paliatywnej  prowadzi wielodyscyplinarną opiekę nad pacjentem i jego rodziną z zapewnieniem holistycznego podejścia do problemów chorego z uwzględnieniem jego potrzeb fizycznych, psychicznych, duchowych i społecznych.
Funkcjonowanie Oddziału ma na celu poprawę jakości życia pacjentów i ich rodzin zmagających się z problemami związanymi z nieuleczalną chorobą lub w znacznym stopniu ograniczającą życie, jej leczeniem i opieką w ostatniej fazie życia.
Stosujemy podejście zespołowe i interdyscyplinarne.
Zapewniamy:

 • ulgę w bólu i innych przykrych dolegliwościach trudnych do opanowania w warunkach domowych;
 • pomoc w każdej fazie nieuleczalnej choroby;
 • leczenie żywieniowe;
 • wsparcie pacjentów i ich rodzin w ich problemach;
 • opiekę wyręczającą;

Trudne decyzje terapeutyczne podejmowane są w oparciu o wszechstronne rozpoznanie kliniczne, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi i obrazowymi, a w razie konieczności wsparte również konsultacjami lekarzy innych specjalności. Decyzje terapeutyczne podejmowane są z zachowaniem obowiązujących zasad etycznych i przy respektowaniu opinii pozostałych członków zespołu opiekującego się chorym, a także preferencji oraz decyzji chorego i jego opiekunów.
Leczenie żywieniowe jako integralna część terapii, prowadzone w celu utrzymania lub poprawy stanu odżywienia, poprawy rokowania i jakości życia chorego, pilotujemy w oparciu o najnowsze wytyczne, konsultując indywidualne przypadki ze szpitalnym zespołem ds. Żywienia.
Niedożywienie- jest poważnym problemem u pacjentów z chorobą nowotworową. Zwiększa częstość powikłań, często powoduje zaniechanie terapii specjalistycznej, generuje również większe koszty leczenia.
Powinno być rozpoznawane w jak najwcześniejszym stadium choroby nowotworowej i leczone zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania poprzez suplementację składników odżywczych podawanych dojelitowo lub pozajelitowo.
Stosując leczenie żywieniowe mamy na celu poprawę jakości życia chorego, jak również zwiększamy szansę na kontynuację leczenia specjalistycznego. Możemy poszczycić się już sukcesami, kiedy młodzi pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową, z przerwanym leczeniem przyczynowym z powodu złego stanu ogólnego, po włączeniu leczenia żywieniowego pozajelitowego, kiedy znacząco poprawiła się ich jakość życia i stan ogólny, mogli kontynuować leczenie chemiczne.

W Oddziale zatrudniony jest psycholog mający odpowiednie przygotowanie merytoryczne poparte kilkuletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem paliatywnym.
Fizjoterapeuta pracujący na co dzień z chorym jest bardzo ważną częścią zespołu terapeutycznego. Fizjoterapia w Oddziale Medycyny Paliatywnej stanowi szereg wyzwań, których podejmowanie się umożliwia chorym odzyskiwanie wiary w siebie. Działania koncentrują się na poprawie zakresu sprawności pacjentów, którzy w przebiegu ciężkich chorób lub długotrwałego leczenia w pełni, bądź częściowo utracili zdolność samodzielnego wykonywania podstawowych czynności. Rolą fizjoterapeuty jest w tym wypadku tworzenie indywidualnych planów usprawniania, których celem będzie przeciwdziałanie powikłaniom układowym i łagodzenie uciążliwych dolegliwości, jednocześnie oddziałując silnie także na komfort psychiczny pacjenta.

W Oddziale zatrudnionych jest trzech opiekunów medycznych.

Oddział przygotowany jest na przyjęcie 15 pacjentów.

KOD ICD-10 JEDNOSTKI CHOROBOWE KWALIFIKUJĄCE DO SPECJALISTYCZNEGO LECZENIA PALIATYWNEGO:

 • C00-D48 - Nowotwór złośliwy lub nowotwór o niepewnym rozpoznaniu
 • B20-B24 - Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 • G09 - Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • G10-G13 - Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (stwardnienie boczne zanikowe)
 • G35 - Stwardnienie rozsiane
 • I42-I43 – Kardiomiopatia
 • J96 - Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • L89 - Owrzodzenie odleżynowe

Z Oddziałem Medycyny Paliatywnej zintegrowana jest Poradnia Medycyny Paliatywnej. Stanowi ona ważny element w całościowej opiece nad pacjentem paliatywnym.
Do Poradni kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego każdego pacjenta, który wymaga leczenia objawowego niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, w trakcie leczenia specjalistycznego, po odstąpieniu od kontynuacji leczenia specjalistycznego lub pacjenta niezakwalifikowanego do leczenia przyczynowego z powodu zaawansowania choroby lub stanu ogólnego.
Poradnia udziela wsparcia w  zakresie leczenia bólu i innych objawów somatycznych obniżających jakość życia chorego oraz pomoc psychologiczną chorym, których stan zdrowia pozwala na przybycie do poradni, a którzy nie są objęci opieką domową.
Lekarz Poradni może zakwalifikować pacjenta do specjalistycznej opieki paliatywnej lub z zaleceniami odesłać chorego do lekarza kierującego.
Jeżeli stan zdrowia chorych ze względu na dysfunkcję narządu ruchu, osłabienie lub inne przyczyny uniemożliwia osobiste stawienie się w gabinecie lekarskim, ale nie wymagają opieki hospicjum domowego, możliwa jest wizyta członków zespołu interdyscyplinarnego: lekarza, pielęgniarki, psychologa w domu chorego.
Jeżeli stan kliniczny chorego, objętego opieką PMP wraz z postępem choroby będzie ulegać pogorszeniu, aby kontynuować leczenie, będzie skierowany do specjalistycznej domowej lub stacjonarnej opieki paliatywnej.  Kontakt i godziny przyjęć znajdziecie Państwo na stronie Poradni.
Oddział Medycyny Paliatywnej prowadzi działalność dydaktyczną w ramach  Pracowni Medycyny Paliatywnej UM w Lublinie prowadząc ćwiczenia ze studentami V roku Wydziału Lekarskiego, studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu. Prowadzimy również zajęcia ze studentami pielęgniarstwa KUL.

Back to top